25 januari 2024

MDM gebaat bij ‘blockchainische’ datavastlegging

Bij Master Data Management (MDM) is de uitdaging hoe je voor je organisatie de ‘enige bron van waarheid’ kunt creëren. In één database opgeslagen ‘golden data’ van een onderneming, verzameld uit vele informatiesystemen. Hoe zorg je dat niet alleen de data zelf, maar ook de taal waarin die ‘gouden data’ is beschreven, de enige bron van waarheid wordt voor alle gebruikers? Het blijkt dat blockchain hiervoor interessante nieuwe mogelijkheden biedt. Blockchain verzamelt op gestructureerde wijze gedistribueerde data en ‘vertaalt’ deze in uniforme, tijd-gestempelde datablokken die in een blockchain worden ‘bevroren’. Met een blockchain als database kun je verschillende uitdagingen bij MDM in één klap oplossen. Door iedereen ‘blockchainisch’ te leren spreken, is er geen ruimte meer voor toepassingsspecifieke dialecten die vaak in ondernemingsapplicaties voorkomen.

MDM gebaat bij ‘blockchainische’ datavastlegging image

Het cruciale beheer van stamgegevens

MDM is de discipline waarin de business op digitale wijze uniformiteit, nauwkeurigheid, rentmeesterschap, semantische consistentie en verantwoording garandeert van officieel gedeelde stamgegevens van een onderneming. Stamgegevens beschrijven de kernentiteiten van ondernemingen zoals klanten, leveranciers, producten, diensten en financiën. Het zijn de ‘golden data’ van een organisatie, zonder welke het bedrijf niet kan functioneren. Blockchain blijkt een prima techniek om stamgegevens vast te leggen op een wijze die niet alleen consistent is, maar ook veilig en gedistribueerd. Blockchain toont voor elk knooppunt in een decentraal, peer-to-peer (P2P) netwerk zijn complete transactiegeschiedenis, waardoor elk knooppunt een compleet grootboek is.

De realiteit in ondernemingen is dat stamgegevens altijd decentraal worden gegenereerd in systemen als ERP, CRM, SCM en PDM. De paradigma verandering is om de database voor deze cruciale bedrijfsgegevens ook decentraal uit te voeren. Blockchain is hier een logische oplossing voor. Door data in een gedistribueerde blockchain vast te leggen, ontstaat ‘automatisch’ een centraal datasysteem dat perfect kan worden gebruikt voor MDM. Omdat de nodes als individuele knooppunten voor individuele bedrijfsfuncties functioneren, kan ook de verwerking en opslag van stamgegevens worden versneld. Als in de blockchain een generiek blockchain-protocol aanwezig is, kan worden gezorgd dat op elk knooppunt in het netwerk ‘automatisch’ altijd de mastergegevens aanwezig zijn.

Blockchain als ‘single source of truth’.

Door de unieke eigenschappen van een blockchain als gedistribueerde ‘bron van waarheid’ ontstaat eigenlijk vanzelf één grote gedistribueerde masterdatabase die op elk knooppunt benaderbaar is. Waarbij elk knooppunt een volledige kopie bezit en bij uitval van (delen van) het netwerk, zelfstandig kan blijven functioneren. Ook is er geen centrale en dus kwetsbare hub of tussenpersoon meer nodig om het vertrouwen van die enige ‘bron van waarheid’ op te bouwen. In de blockchain zelf wordt de gewenste MDM-functionaliteit ingebouwd en elke applicatie schrijft transactiegegevens die relevant zijn voor andere applicaties naar het Blockchain-platform en communiceren via de gemeenschappelijke blockchain-taal en -platform. Een belangrijk voordeel is dat wanneer ondernemingen nieuwe systemen op de Blockchain aansluiten, er geen gegevensmigratie-inspanningen nodig zijn.

Blockchain is niet alleen de Master of Data maar controleert ook de taal die wordt gebruikt om tussen eindpunten te communiceren. Blockchain is daarmee niet alleen een Master Data Management (MDM) systeem, maar ook een Master Language Management System (MLM). Vooral dat laatste is een perfecte toevoeging voor de generatie van masterdata. Tijdens de verwerking en opslag in de blockchain wordt direct gecontroleerd of aanvullingen op de gemeenschappelijke set van data ook in eenzelfde taal zijn beschreven. Hierdoor gaat – en moet uiteindelijk – iedereen ‘blockchainisch’ spreken en is er geen ruimte meer voor toepassingsspecifieke dialecten zoals die vaak in ondernemingsapplicaties voorkomen.

Masterdata en blockchain horen bij elkaar

Door een MDM-migratie naar een blockchain kan een onderneming verschillende vliegen in één klap slaan. Niet alleen migreert men de ‘golden data’ naar een toekomstbestendige techniek, die impliciet decentraal is. Men kan direct bij de migratie de functionaliteit in de blockchain inbouwen die de reeds aanwezige stamdata actualiseert en uniformeert maar ook – last but not least – in dezelfde taal vertaalt. Door je toekomstige MDM-architectuur eenmalig vast te stellen en vast te leggen in operationele, onveranderlijke ‘smart contracts’ in de blockchain, wordt het MDM-grootboek automatisch nu en in de toekomst eenduidig gevuld.

De eigenschap van een blockchain om onveranderlijk te zijn, is hier de unieke eigenschap die wordt gebruikt om zowel direct een archief als een slechts via geregistreerd versiebeheer, muteerbare MDM-database te creëren. Blockchain met zijn gedistribueerde grootboek- en consensus-algoritmen kan aanzienlijk helpen bij het afstemmen van gegevens. Daarbij moet je de blockchain-MDM-oplossing zo ontwerpen dat de bronsystemen specifieke knooppunten van het gedecentraliseerde netwerk zijn. Daarna nemen consensus-algoritmen in het blockchain-protocol het beheer over. Deze algoritmen zorgen voor gegevensintegriteit en door hun ontwerp borgen ze dezelfde gegevens op alle knooppunten van het blockchain-netwerk.

Veilig masterdata delen

Als eenmaal uw stamgegeven veilig en eenduidig in een open blockchain zijn opgeslagen, is het vervolgens delen van die bevroren data een ‘fluitje van een cent’. Immers iedereen kan met de juiste sleutel en aanwijzing toegang tot elk stamgegeven worden gegeven. Via authenticatie wordt de identiteit van persoon, machine of organisatie gecontroleerd die vervolgens met de juiste sleutel de betreffende versleutelde data in de blockchain kan vinden. Gegevensversleuteling, datastamps, hash-functies en consensus-algoritmen maken het voor hackers onmogelijk om met gegevens in de blockchain te knoeien. Geen enkele techniek is ‘hackers-proof’ maar een goed ingerichte en gedistribueerde blockchain komt aardig in de buurt.

Blockchain slaat daarnaast transacties op, niet de resultaten van transacties. Veel MDM-applicaties zijn doorgaans ontworpen om slechts een eindresultaat als entiteitsdata op te slaan. Maar blockchains slaan heterogene transactie-informatie op en dienen als een generiek applicatieplatform. Hoewel blockchain zich virtueel als een enkele database gedraagt, is de basis een gedistribueerde database met consensus-mechanismen die zorgen dat elke node dezelfde eenduidige data bevat. Blockchains bieden de mogelijkheid om vertrouwen op te bouwen binnen het systeem en het transactielogboek ‘onveranderlijk’ te maken. Deze functie kan financieel of juridisch relevante transacties vergemakkelijken in een groot gedistribueerd netwerk, waar leden elkaar niet kennen en niet vertrouwen. En zelfs audits overbodig maken. Zie mijn blog: ‘Proof of Work, de ingebouwde audit’.

De MDM smart layer van Digicorp Labs

Met bovenstaande in het hoofd heeft Digicorp Labs afgelopen jaar op een open UTXO blockchain een ‘smart layer’ weten te ontwerpen, die genoemde MDM-functies kan uitvoeren. Een proof-of-concept bij een grote multinational bevestigde dat de ontwikkelde techniek MDM-functies in de blockchain kan vastleggen, wijzigen en onderhouden. Dit jaar zal Digicorp Labs deze unieke oplossing – waar een geaccepteerde patentaanvraag voor loopt – verder uitbouwen en beschikbaar maken voor moderne MDM-oplossingen.

Blockchain blijkt op deze wijze een logische stap voorwaarts te zijn voor veel gedistribueerde uitdagingen. Denk aan het verenigen, opschonen, standaardiseren en dedupliceren van entiteitsgegevens met vooraf gebouwde data-kwaliteit algoritmes, DQ-productsuites en audittrails, geschiedenis en hiërarchieën.

Door: Hans Timmerman (foto)

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024