Witold Kepinski - 20 februari 2022

Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 opgeheven

Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 opgeheven image

De Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19, dat ook adviseert rond CoronaMelder, de CoronaCheck-app en de GGD Contact-app, wordt door Ernst Kuipers (foto), minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, per 22 februari opgeheven.

In een Kamerbrief van 15 februari 2022 blijkt dat het kabinet geen behoefte meer heeft aan (on)gevraagd advies van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding COVID-19 en daarmee de begeleidingscommissie per 22 februari opheft.

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij reageerde daar als volgt op: "Prematuur om deze begeleidingscommissie nu op te heffen. De regering weigert te stoppen met de coronapas en de QR-code, maar de commissie die daarover onafhankelijk advies uitbrengt, moet al wel opdoeken? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de kritische houding van de commissie daarbij een rol speelt. Risicovol als het kabinet onwelgevallig advies het zwijgen op wil leggen. Onafhankelijk advies is juist cruciaal als het gaat om coronamaatregelen die de privacy en de vrijheden van burgers zó sterk raken."

De begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 adviseert het ministerie van VWS over de digitale ondersteuning bij de bestrijding van corona. De commissie bekijkt hoe de mogelijke introductie van digitale middelen zorgvuldig verloopt. De middelen moeten bijvoorbeeld voldoen aan harde eisen op het gebied van informatieveiligheid, privacy, grondrechten, nationale veiligheid en toegankelijkheid. En het gebruik ervan moet vrijwillig zijn. De begeleidingscommissie kijkt in hoeverre een voorstel voor digitale ondersteuning bijdraagt aan de bestrijding van het coronavirus. En in hoeverre het voorstel voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. In deze begeleidingscommissie zitten zo’n 15 deelnemers met kennis van bijvoorbeeld epidemiologie, virologie, technologie, privacy en veiligheid. De voorzitter van deze begeleidingscommissie is prof. dr. Carl Moons, professor klinische epidemiologie aan de Universiteit Utrecht.

Er zijn verder schriftelijke vragen van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Pieter Omtzigt aan minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesteld over het beëindigen van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding COVID-19:

Kunt u nader toelichten waarom u bij de doorontwikkeling, borging en in beheer nemen van de corona-applicaties geen behoefte meer heeft aan (on)gevraagd advies van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding COVID-19, zoals aangekondigd in de stand van zakenbrief van 15 februari 2022?

Waarom wilt u in 2022 wel bijna 30 miljoen investeren in de doorontwikkeling van de corona-apps, maar wilt u hierover geen onafhankelijk advies meer van de experts van de begeleidingscommissie?

Hoe verhoudt uw besluit zich tot de wens van de Tweede Kamer en uzelf dat het gebruik van de corona-apps zorgvuldig verloopt en grondig getoetst moet worden aan harde eisen op het gebied van informatieveiligheid, privacy, grondrechten, nationale veiligheid en toegankelijkheid?

Hoe verhoudt uw besluit om de begeleidingscommissie op te heffen zich tot de analyse van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ten aanzien van het belang van controlemechanismen en checks and balances bij besluitvorming in de coronacrisis: ‘‘Dergelijke procedures zien erop toe dat de besluitvorming ordentelijk en op basis van een breed afgewogen advisering plaatsvindt. De controlemechanismen in het systeem behoeden crisisteams voor valkuilen zoals eenzijdige of disproportionele besluitvorming en zijn behulpzaam om te reflecteren op de vraag of de crisisorganisatie als geheel nog de juiste besluiten neemt’’?

Heeft u dit besluit in overleg met de begeleidingscommissie genomen? Was de begeleidingscommissie het eens met dit besluit?

Kunt u de mailwisselingen en briefwisseling met de commissie van de afgelopen maand openbaar maken? Was er sprake van constructief overleg?

Heeft uw besluit te maken met kritiek van leden van de begeleidingscommissie dat door hen uitgebrachte adviezen die politiek gevoelig liggen (te) laat naar de Kamer werden gestuurd, waardoor de Kamer een mogelijkheid wordt ontnomen om zich volledig te kunnen informeren?

Kunt u een overzicht geven van alle adviezen die de commissie heeft opgesteld en de reacties die u daarop gegeven heeft?

Bent u bereid om uw besluit om de commissie op te heffen terug te draaien?

Bent u bereid om de begeleidingscommissie om advies te vragen over de uitfasering van de corona-apps CoronaMelder en CoronaCheck?

Welke andere gremia kunnen op dit moment gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over de (door)ontwikkeling en het gebruik van de corona-apps?

Bron foto: Livestream Ernst Kuipers. Cropped still at 26:19 min door Erasmus MC, CC BY 3.0

Progress Communications BW start week 17 tm 19 SentinelOne BW 04-09-2023 tm 16-10-2023
Progress Communications BN start week 17 tm 19