Wouter Hoeffnagel - 28 maart 2023

Apple koopt speler in AI-gebaseerde beeldcompressie

SLTN Vierkant Progress Communications BW start week 17 tm 19
IGEL - Cloud Expo BN start 27-11/7-12