Witold Kepinski - 28 maart 2024

CIO verenigingen: Europese Commissie moet Broadcom aanspreken

CIO Platform Nederland en haar drie Europese zusterverenigingen hebben een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie gestuurd n.a.v. mogelijk marktverstorend gedrag van Broadcom sinds de overname van VMware. Als zakelijke gebruikers van digitale technologie veroordelen zij het gedrag van Broadcom krachtig en roepen de Europese Commissie op tot passende maatregelen.

CIO verenigingen: Europese Commissie moet Broadcom aanspreken image

De verenigingen melden: 'Leden van CIO Platform Nederland en zusterverenigingen Beltug, Cigref en VOICE, zijn in de afgelopen maanden geconfronteerd met de gevolgen van de overname van VMware door Broadcom.

Gezamenlijk zien en horen we als verenigingen hoe onderhandelingen en het marktgedrag van de grote softwareleverancier zijn verslechterd sinds de overname door Broadcom. Er wordt misbruik gemaakt van de lock-in positie waarin veel zakelijke gebruikers zich bevinden en de fundamentele rol die VMware heeft in veel waardeketens.

Brief aan EC

In reactie op de negatieve gevolgen van de overname heeft CIO Platform Nederland i.s.m. de zusterverenigingen een brief gestuurd aan de Europese Commissie.

In de brief beschrijven we de ervaren problemen waarmee onze leden zijn geconfronteerd door Broadcom, o.a. scherpe prijsverhogingen, het niet nakomen van contractuele afspraken en het verbieden van doorverkoop van licenties.

Daarnaast roepen we de EC op om de nodige stappen te zetten om deze verstoring op de markt op te lossen en dergelijke schadelijke praktijken in de toekomst te voorkomen. Bovendien vragen we om het perspectief van de Commissie op deze praktijken.

We concluderen dat er nog te weinig oog is voor de precaire situatie op de markt die het gevolg is van de bijzonder afhankelijke positie van de zakelijke gebruiker van IT t.o.v. leveranciers van cloudsoftware/-producten. Vanwege de afhankelijkheid en lock-in zijn gebruikers overgeleverd aan de grillige eenzijdige besluitvorming door leveranciers. Dit schaadt het vertrouwen in de markt voor digitale producten en -diensten en beperkt de Europese digitale ontwikkeling en autonomie. Dit vraagt om een effectief Europees antwoord.'

Achtergrond

In 2022 stelden 4 Europese CIO verenigingen 11 fair principles voor in B2B-relaties tussen zakelijke gebruikers en cloudaanbieders op om de bevoegde overheden te inspireren. Dit document is ook bedoeld voor gebruik door gebruikersorganisaties en leveranciers die verantwoorde praktijken willen aantonen.

11 Fair Principles

1. Verkopers dienen bestaande wettelijke verplichtingen na te komen.

2. Verkopers zullen geen technische of commerciële lock-in creëren.

3. Klanten behouden de controle over hun eigen gegevens en over alle gegevens die in de oplossing worden geüpload of verwerkt.

4. Contractuele voorwaarden zijn duidelijk en ondubbelzinnig. Zij mogen niet eenzijdig worden gewijzigd.

5. Contractuele voorwaarden mogen de keuze van de klant voor een cloudprovider, outsourcingpartner of hardwareplatform niet beperken of discrimineren.

6. Contractuele voorwaarden voor licenties en abonnementen zijn vrij van geografische beperkingen en beperkingen op bedrijfsniveau.

7. Contractuele voorwaarden stellen klanten in staat om vooruitstrevende of innovatieve technologieën en implementatiemodellen te gebruiken.

8. Serviceniveaus en productspecificaties worden expliciet vermeld, rekening houdend met de context van de klant.

9. Commerciële modellen zullen niet eenzijdig worden gewijzigd en moeten voldoen aan een actief 'opt-in'-principe.

10. Commerciële modellen en aanbiedingen moeten consistent en redelijk zijn en mogen geen verschillende modellen combineren ten voordele van de inkomsten van de verkoper.

11. De reikwijdte, uitvoering en beoogde uitkomst van een audit worden duidelijk omschreven in het contract.