Redactie - 17 februari 2012

Capgemini: Trends in Cloudcomputing


Het is niet de vraag of overheden in Nederland cloudoplossingen gaan gebruiken, maar wanneer. Dat schrijft Capgemini in het rapport ‘Trends in Cloudcomputing; in alle openheid naar een compacte overheid’. De Britse overheid heeft in Europa de trend gezet door te besluiten dat in 2015 zo’n 50 procent van alle investeringen in IT naar cloudoplossingen moet gaan. Volgens het rapport zal deze trend ook naar Nederland overwaaien. Omdat cloudoplossingen anders worden ingezet dan traditionele IT, zal dit belangrijke implicaties hebben voor de keuze en afwegingen die op politiek-bestuurlijk niveau worden gemaakt in ons land.

Het rapport beschrijft de relevante ontwikkelingen rond cloudcomputing in de publieke sector in samenhang met onderwerpen als mobility, ketenmanagement, security en big data. Tevens lanceert Capgemini in het rapport het unieke cloudwiel, een methode op basis waarvan overheidsorganisaties veilig en gestructureerd naar de cloud kunnen migreren. Het rapport is in Den Haag overhandigd aan Johan Hakkenberg van de Manifestgroep.

De hoofdconclusies van het rapport zijn:

  • Cloudoplossingen leiden tot een veel efficiëntere interne bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door consolidatie van datacentra of werkplekvirtualisatie. Ook in de dienstverlening aan burgers en bedrijven valt veel winst te behalen, onder meer op het gebied van subsidieverstrekking, vergunningenaanvraag, mobiliteit, en werk en inkomen.
  • Burgers en bedrijven zitten aan het stuur. Ze bepalen steeds meer zelf via hun smart phone, tablet of pc wanneer en op welke wijze zij diensten van overheden willen afnemen vanuit de cloud. Overheden zullen hun dienstverlening, organisatie en bedrijfsvoering hierop de komende jaren serieus moeten aanpassen.
  • Dienstverlening en ontsluiting van informatie dient gestructureerd en veilig plaats te vinden op de beschikbare digitale (snel-)wegen. Een mate van top-down ordening is hierbij vereist. Gebeurt dit niet, dan verhoogt dat significant het risico op beveiligingsincidenten.
  • Cloudoplossingen zullen de komende jaren veel traditionele IT-systemen bij de overheid gaan vervangen. Bestaande IT- strategieën zullen nog eens tegen het licht moeten worden gehouden en er zullen binnen alle overheidslagen cloudstrategieën moeten worden ontwikkeld, om een veilige en duurzame overgang naar de cloud te waarborgen.
  • De inzet van cloudoplossingen (schaalgrootte, afrekenmodellen) verschilt van de traditionele wijze van inzet van IT. Dit kan gevolgen hebben voor politiek-bestuurlijke afwegingen en keuzes. In de aansturing van IT en de rapportages daarover in de Tweede Kamer zal hier dan ook rekening mee moeten worden gehouden.
Dit jaar is het voorwoord bij het rapport verzorgd door Prof. Dr. Hans Bossert, hoogleraar Public Governance aan de Nyenrode Business University. ‘Professor Bossert constateert in zijn voorwoord dat het rapport een trendstudie is maar eigenlijk veel beter een trendbreuk zou kunnen heten. Capgemini heeft in het rapport inderdaad bewust verder gekeken dan de ICT implicaties van cloudcomputing. Er is ook gekeken naar de politiek-bestuurlijke context en naar de wijze waarop burgers en bedrijven zelf met dit onderwerp omgaan. We zijn dan ook blij met de constatering van Professor Bossert over de toegevoegde waarde van ons rapport’, concludeert Zsolt Szabo, Vice President bij Capgemini en een van de schrijvers van het rapport.
 
Download rapport hier
  
Trend Micro BW week 20 rm 23-2023 Veeam On BW tm 12 juni 2023 Alleen DI Leaders
FOBT2023 | Banner liggend - REGISTER